Quyền riêng tư & pháp lý – dermalogica.com.vn

Quyền riêng tư & pháp lý

Dermalogica, Inc ("Dermalogica") tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này đưa ra cách chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi có được từ bạn và tìm hiểu về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm cả trang web chính của chúng tôi tại http://www.dermalogica.com. Chính sách bảo mật địa chỉ sau đây:

    Những thông tin chúng tôi thu thập;
    Truy cập vào thông tin của bạn bởi các bên thứ ba;
    Các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc làm thế nào thông tin được sử dụng và người mà nó được phổ biến;
    Quyền của bạn để truy cập và chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn, và
    Cam kết của chúng tôi để có các thủ tục bảo mật hợp lý được đưa ra để chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập và như thế nào Chúng tôi sử dụng nó

Dermalogica có thể thu thập hai loại thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi: thông tin cá nhân (bao gồm, bằng cách ví dụ chỉ, tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email) và phi cá nhân, thông tin tổng hợp (như thông tin liên quan đến trang trên trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập và địa chỉ IP của bạn).

    1. Thông tin cá nhân

    Các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ về bạn là những thông tin mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi email cho chúng tôi hoặc một lá thư. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để trả lời các email hoặc thư của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để gửi cho bạn thông báo về các sản phẩm của chúng tôi và về các sự kiện Dermalogica.

    2. Không thông tin cá nhân

    Chúng tôi thu thập và sử dụng không có thông tin nhận dạng cá nhân về bạn trong những cách sau đây:

    a. Cập, địa chỉ IP và thông tin phi cá nhân khác

Dermalogica thu thập thông tin thông qua "dẫn đến", địa chỉ IP và các biến môi trường khác nhau. A "giới thiệu" là thông tin trình duyệt web đi cùng đến máy chủ web của Dermalogica mà tài liệu tham khảo URL từ nơi bạn đến. "Địa chỉ IP" là một số được sử dụng bởi các máy tính trên mạng để xác định máy tính của bạn để dữ liệu có thể được truyền cho bạn. "Biến môi trường" bao gồm, trong số những thứ khác, tên miền mà từ đó bạn truy cập Internet, thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi, các loại của trình duyệt web và các nền tảng hệ điều hành hoặc sử dụng, địa chỉ Internet của các trang web bạn còn lại đến thăm Dermalogica, tên của các trang bạn truy cập, trong khi tại trang web của chúng tôi và địa chỉ Internet của trang web của bạn sau đó truy cập. Chúng tôi thu thập tất cả các thông tin này cho phép chúng tôi phát hiện các xu hướng nhân khẩu học rộng, cung cấp thông tin phù hợp với sở thích của bạn và nâng cao kinh nghiệm của bạn trên các trang web của Dermalogica.

    b. Hồ sơ

Để giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và để đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp cho bạn những thông tin đó là quan tâm đến bạn, chúng tôi có thể hợp nhất các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các dòng dữ liệu nhấp chuột và dữ liệu khác chúng tôi có (bao gồm cả dữ liệu offline). Chúng tôi sẽ không kết hợp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo cách này mà không cho bạn một cơ hội để lựa chọn của bất kỳ hợp nhất như vậy. Cơ hội này để lựa chọn sẽ được cung cấp tại thời điểm và địa điểm thu thập thông tin và trước khi dữ liệu được nhập vào hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể phát triển một hồ sơ cá nhân dựa trên việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi mà không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân.

    3. Chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại) với các chi nhánh của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn không thuộc các bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn.

    4. Liên kết

Trang web này có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi để đọc các điều khoản về tính bảo mật của trang web mỗi mà họ truy cập. Nói chung, bạn nên thận trọng về việc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân đến các trang web trừ khi bạn tin tưởng vào chủ sở hữu và điều hành của trang web. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập khi bạn ghé thăm gia đình của các trang web của Dermalogica.

    5. Thông báo về việc thay đổi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang web của chúng tôi, do đó bạn sẽ luôn luôn được nhận thức của những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó và trong những hoàn cảnh chúng tôi tiết lộ. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra chính sách bảo mật của chúng tôi để thay đổi định kỳ. Nếu tại bất kỳ điểm nào, chúng tôi quyết định sử dụng thông tin cá nhân một cách khác được quy định tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách của một email, nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi với một địa chỉ email. Sau đó, bạn sẽ có một sự lựa chọn có hoặc không sử dụng thông tin của bạn theo cách này khác nhau.

    6. Về Chính sách Thông tin đặc biệt từ trẻ em dưới Thirteen

Dermalogica không nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ đứa trẻ nào dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Khi chúng tôi nhận được thông tin đó, chúng tôi xóa nó ngay khi chúng tôi phát hiện ra nó và không sử dụng nó hoặc chia sẻ với bên thứ ba.

Choice

Dermalogica cung cấp các lựa chọn sau đây có liên quan đến việc sử dụng của những thông tin của bạn: • Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ thông tin liên lạc.

    Bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, nhưng chọn để lựa chọn ra từ thông tin của bạn được chia sẻ với bên thứ ba.
    Nếu bạn muốn hủy đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi hoặc muốn chúng tôi để loại bỏ bạn từ bất kỳ trên danh sách gửi thư của chúng tôi, xin vui lòng đi đến trang đăng ký của chúng tôi hoặc nhấp vào liên kết "ngừng đăng ký" ở phía dưới của bất kỳ email của chúng tôi tin nhắn.
    Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn và sửa bất kỳ không chính xác bằng cách trỏ trình duyệt của bạn đến trang đăng ký của chúng tôi.

Cookies

Dermalogica có thể sử dụng cookie để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh nghiệm của bạn tại trang web của chúng tôi. Bằng cách ví dụ duy nhất, cookies có thể được sử dụng để tạo điều kiện nhập cảnh vào các khu vực được bảo vệ, hoặc để ghi nhớ sở thích của người dùng. Nếu bạn không có bật cookie trong trình duyệt web của bạn, một số tính năng của trang web của chúng tôi có thể không có sẵn cho bạn.

An ninh

Chúng tôi có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn từ tâm tiết lộ và xâm nhập bởi các bên thứ ba. Một số các biện pháp phòng ngừa này liên quan đến công nghệ như tường lửa và truy cập an toàn. Nếu bạn có câu hỏi về an ninh tại trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi một email đến privacy@dermalogica.com.

Điều khoản sử dụng Hiệp định

Chào mừng bạn đến với trang web của Dermalogica.

Điều khoản sử dụng Hiệp định này ("Thoả thuận") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn ("Người sử dụng") và Dermalogica, Inc ("Dermalogica") chỉnh việc sử dụng của bạn của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này Dermalogica, User thừa nhận rằng mình đã đọc, hiểu, và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong Hiệp định này.

Dermalogica có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Tiếp tục sử dụng của người sử dụng trang web này cấu thành sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện quy định tại thời điểm sử dụng.

Bảo mật

Dermalogica có thể thu thập thông tin về những người sử dụng trang web của mình. Bộ sưu tập các thông tin này được quản lý bởi Chính sách Bảo mật Dermalogica, trong đó có sẵn ở trên.

Đạo đức người sử

Người sử dụng đồng ý rằng tất cả các thông tin được đăng tải hoặc truy cập bởi người sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích thông tin, giáo dục. Sẽ không có thương mại hoặc sử dụng trái phép các tính năng tương tác bởi người dùng. Người dùng sẽ không tham gia vào bất cứ hành vi hoặc hành động bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm và tiểu bang, liên bang, hay luật pháp địa phương. Người sử dụng trang web này cũng đồng ý không để phân phối, đăng, xuất bản hoặc nếu không giao tiếp bất kỳ nội dung nói xấu, lạm dụng hoặc đe dọa những người khác, đó là hận thù hoặc phân biệt chủng tộc tấn công, hoặc có chứa ngôn ngữ, thô tục, khiêu dâm hoặc khiếm nhã hoặc hình ảnh, hoặc có chứa vi phạm bản quyền vật liệu hoặc vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.

Xác định doanh nghiệp và Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu đã được đăng ký và / hoặc chưa đăng ký và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là "Nhãn hiệu") sử dụng hoặc gọi trên trang web này là tài sản của Dermalogica và những chi nhánh của nó, trừ khi có ghi chú khác. Người dùng không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tái xuất, tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc sửa đổi các nhãn hiệu trong bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Dermalogica. Việc sử dụng nhãn hiệu của Dermalogica trên bất kỳ trang web khác đều bị cấm.

Quyền sở hữu

Tất cả các tài liệu trong trang web này có bản quyền trừ trường hợp rõ ràng có ghi chú khác. © 2008 Dermalogica, Inc Tất cả các quyền.

Người sử dụng nhận và đồng ý rằng nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa hoặc các tài liệu văn bản, trong trang web này ("Nội dung") được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc khác quyền sở hữu và pháp luật. Người sử dụng hiểu và đồng ý người dùng mà không được phép sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh Nội dung này hoặc sử dụng Nội dung này khác với khi được cho phép bởi Hiệp định này thể hiện mà không có sự cho phép trước của Dermalogica.

Người sử dụng những phản hồi và những đề nghị, gợi ý

Người sử dụng đồng ý rằng bất kỳ tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn, những câu chuyện, văn bản, hình ảnh) trình Dermalogica trở thành tài sản riêng của Dermalogica, và người dùng mà không có quyền của bất kỳ loại vật liệu như vậy. Trong chừng mực rằng các vật liệu như vậy không thể được chuyển giao cho Dermalogica, người dùng tài trợ Dermalogica trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, và không độc quyền để sửa đổi, sử dụng, hiển thị, phân phối, phụ giấy phép, và xuất bản các tài liệu như vậy cho bất kỳ mục đích nào .

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Dermalogica có thể cung cấp cho người sử dụng với các liên kết đến các trang web khác. Những trang web của bên thứ ba không phải là dưới sự kiểm soát của Dermalogica và tài thừa nhận rằng Dermalogica không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm hoặc các tài liệu khác có sẵn từ các trang web của bên thứ ba. Người dùng cũng đồng ý rằng Dermalogica không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ loại phí phát sinh như là kết quả của việc sử dụng trang web bất kỳ bên thứ ba. Nói chung, bạn nên thận trọng về việc sử dụng vật liệu, bao gồm cả các phần mềm, được cung cấp bởi các trang web trừ khi bạn tin tưởng vào chủ sở hữu và điều hành của trang web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

USER RÕ RÀNG hiểu và đồng ý RẰNG DERMALOGICA KHÔNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, TRỪNG PHẠT, THỰC TẾ, HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MIỄN HOĂC DO SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG, TRANG WEB HAY TỪ BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG TRANG WEB NÀY, BẤT KỂ HOẶC CÁC CƠ SỞ KHI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC yêu cầu bồi thường, NGAY CẢ KHI DERMALOGICA ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA MẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ.

Chú ý: MỘT SỐ ĐỊA HẠT CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY, SO CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ ÁP DỤNG VỚI BẠN.

Chối các bảo đảm

Dermalogica không bảo đảm rằng trang web này sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc bị lỗi; cũng không Dermalogica thực hiện bất kỳ bảo hành như các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng của trang web này hoặc là tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin thu được qua trang web này. USER hiểu VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT CỨ NỘI DUNG TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC QUA SỬ DỤNG CỦA WEBSITE NÀY ĐƯỢC LÀM AT RỦI RO RIÊNG của người sử dụng và người dùng đó SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI LÀM CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH USER'S HOẶC MẤT DỮ LIỆU MÀ KẾT QUẢ TỪ THE DOWNLOAD các nội dung này . Trừ khi có quy định khác, DERMALOGICA CUNG CẤP nội dung này SITE "AS IS" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA phép PHÁP LUẬT. NÀY BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG TRƯỜNG HỢP DERMALOGICA HOẶC LIÊN KẾT HAY NHÀ THẦU CỦA NÓ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO (INDCLUDING, KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT THÔNG TIN) LỢI NHUẬN, PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG nội dung trang web, NGAY CẢ KHI DERMALOGICA ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI ĐÓ. Chú ý: MỘT SỐ ĐỊA HẠT CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN BẢO ĐẢM MỘT SỐ, SO CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ ÁP DỤNG VỚI BẠN.

Sự bồi thường

Người sử dụng đồng ý, chi phí của người sử dụng, bồi thường, bảo vệ và giữ Dermalogica vô hại, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà phân phối và được cấp phép từ và chống lại bản án, thiệt hại, thiếu sót, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và chi phí (bao gồm cả hợp lý phí và chi phí luật sư) phát sinh liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, tố cáo, nhu cầu, hành động, phù hợp với thủ tục tố tụng phát sinh từ vi phạm của người sử dụng của Hiệp định này hoặc kết nối với việc sử dụng của người sử dụng trang web này hoặc sung liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ. Bồi thường này không áp dụng cho Dermalogica ® thương hiệu sản phẩm chăm sóc da.

Địa điểm tổ chức và Luật Pháp

Hiệp định này và mối quan hệ giữa người dùng và Dermalogica sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật của Tiểu Bang California. Bất cứ tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Hiệp định này hoặc có liên quan đến sử dụng trang web này và các tài liệu trong trang web này sẽ được giải quyết tại một tòa án liên bang hay tiểu bang ở Los Angeles County. Người sử dụng đồng ý rằng, bất kể mọi quy chế hoặc luật trái ngược, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Hiệp định này phải được nộp trong vòng một năm (1) sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc nó sẽ mãi mãi bị cấm.

Miễn / Rẽ

Sự khước từ của một trong hai bên vi phạm hoặc phải theo Hiệp định này sẽ không là sự khước từ của bất kỳ hành vi vi phạm sau đó hoặc phải. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định này được tìm thấy là sai trái hoặc không thể thực hiện được bởi một tòa án có thẩm quyền, điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi phần còn lại của Hiệp định này, nếu không sẽ vẫn có hiệu lực thi hành. Trọng tài Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Dermalogica có thể, tùy theo quyết định của mình, yêu cầu bạn gửi bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng các trang web này, các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi, trọng tài cuối cùng và ràng buộc theo Trọng tài Quốc tế Nội quy JAMS, ngoại trừ việc trong tất cả các trường hợp, luật nội dung của California sẽ áp dụng. Bất kỳ giải thưởng trong một trọng tài bắt đầu theo điều khoản này sẽ được hạn chế thiệt hại tiền tệ và không bao gồm lệnh cấm. Hơn nữa, trọng tài viên (s) có trách nhiệm không có thẩm quyền giải thưởng trừng phạt, do hậu quả hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên khác.

Đặt phòng Nhân quyền

Các quyền lợi không được cho phép rõ ràng ở đây là.